home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อเรื่อง : AOT ได้รับเกียรติบัตรยกย่องให้เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”
รายละเอียด :

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ได้รับมอบเกียรติบัตรจากกระทรวงคมนาคมยกย่องให้เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำขึ้น ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2564) โดย AOT ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ได้แก่ การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท ซึ่ง AOT ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล อีกทั้งยังได้ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงจริยธรรม และจรรยาบรรณ พร้อมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นคุณธรรมตามค่านิยมองค์กร เพื่อนำไปสู่

การสร้างสังคมคุณธรรม ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เช่น กิจกรรมจิตอาสา โครงการพนักงานดีเด่น โครงการวันต่อต้านการทุตริต เป็นต้น

         ทั้งนี้ การได้รับประกาศยกย่องดังกล่าว เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ AOT ในการยืนหยัดและยึดมั่น

ที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งมอบคุณค่าให้กับสังคม เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

---------------------------------------------------------

วัน-เวลาโพสต์ :  23/03/2021 15:48:48
จำนวนคนอ่าน : 2591 / จำนวนความเห็น : 0
*** ไม่พบข้อมูลความคิดเห็นในหัวข้อนี้ ***

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์  
 
ข้าพเจ้าได้อ่าน คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าใจดีแล้ว คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)