home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อเรื่อง : สนามบินของ AOT ได้รับการประกาศชื่นชม The Voice of Customer Recognition จาก ACI
รายละเอียด :

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ได้รับการประกาศชื่นชมจากสภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airports Council International : ACI) ที่เรียกว่า The Voice of Customer Recognition ประจำปี 2563

โดย ACI ได้ประกาศชื่นชมสนามบินทั้ง 6 แห่งของ AOT ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ที่ให้ความสำคัญ

กับความคิดเห็นของผู้โดยสาร และได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพขั้นตอนและกระบวนการการให้บริการ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหมายที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้โดยสารในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่ง AOT ได้รวบรวมความคิดเห็นต่างๆ จากผู้โดยสารที่ร่วมตอบแบบสำรวจจำนวนมากกว่า 3 ใน 4 ส่วนของข้อมูลทั้งหมดในโครงการ Airport Service Quality Programme (ASQ) ประจำปี 2563 นำมาพัฒนาคุณภาพการบริการ แสดงให้เห็นว่า AOT มีความเข้าใจในความต้องการของผู้โดยสาร พร้อมยึดมั่นในการส่งต่อประสบการณ์การเดินทางที่ประทับใจให้แก่ผู้โดยสารต่อไป

         ทั้งนี้ ACI Voice of Customer Recognition เป็นการประกาศชื่นชมในรูปแบบใหม่นอกเหนือจากโครงการ ASQ ซึ่งเป็นโครงการจัดอันดับท่าอากาศยานระดับโลกในด้านคุณภาพการให้บริการของผู้โดยสารขณะเดินทางผ่านท่าอากาศยานโดยการทำแบบสำรวจความพึงพอใจ เพื่อให้ท่าอากาศยานมีความเข้าใจในมุมมองของผู้โดยสาร ซึ่งโครงการ ASQ ได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เกณฑ์การประเมิน และเครื่องมือสำหรับท่าอากาศยานสมาชิกให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังของผู้โดยสารในการนำมาพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพต่อไป

--------------------------------------------------------------------------------------

วัน-เวลาโพสต์ :  23/03/2021 15:26:58
จำนวนคนอ่าน : 2293 / จำนวนความเห็น : 0
*** ไม่พบข้อมูลความคิดเห็นในหัวข้อนี้ ***

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์  
 
ข้าพเจ้าได้อ่าน คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าใจดีแล้ว คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)