home1 เว็บท่าคมนาคม / หน้าหลักการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง : รฟม. รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ในงานประกาศผล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2563
รายละเอียด :

นางสาวสิริธิดา ธรรมกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ในงานประกาศผล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2563 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในงานครั้งนี้ สถาบันไทยพัฒน์ได้จัดพิธีมอบรางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2563 ให้แก่องค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community : SDC) ที่ได้เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนอันเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ รวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 12.6 ร่วมกัน โดยรางวัลที่มอบให้กับองค์กรในปีนี้ ประกอบด้วย Sustainability Disclosure Award จำนวน 34 รางวัล Sustainability Disclosure Recognition จำนวน 42 รางวัล และ Sustainability Disclosure Acknowledgement จำนวน 20 รางวัล


ทั้งนี้ รายงานความยั่งยืน ของ รฟม. ได้รับรางวัลจากงาน Sustainability Disclosure Award ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยปีที่ผ่านมา รฟม. ได้รับรางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement ซึ่งเป็นรางวัลที่สร้างขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง