home1 เว็บท่าคมนาคม / หน้าหลักการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
ชื่อเรื่อง : กรมทางหลวงชนบท คว้ารางวัลอันดับ 1 GRAA 2020 ด้านความปลอดภัยทางถนน จากสมาพันธ์ทางหลวงโลก (International Road Federation : IRF) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน
รายละเอียด :

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ อันดับที่ 1 สาขาความปลอดภัย Global Road Achievement Awards (GRAA) เรื่องการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบบูรณาการ จากสมาพันธ์ทางหลวงโลก International Road Federation (IRF) ในการส่งผลการดำเนินงานด้านการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยบนโครงข่ายคมนาคมของประเทศ เข้าร่วมประกวดในเวทีระดับสากล ณ สมาพันธ์ทางหลวงโลก (IRF) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)


นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์  เพื่อยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนให้ดียิ่งขึ้น โดย ทช. ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในสาขาด้านความปลอดภัย เป็นการนำแนวทางทั้งเชิงรุกและเชิงรับในการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามาสำรวจหาพิกัดบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ผ่านระบบสารสนเทศ (Road Safety Audit System : RSAS) ซึ่งสามารถแสดงสภาพปัจจุบันของถนนให้ผู้ตรวจสอบสามารถวิเคราะห์เลือกชุดของมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมได้ และตรวจหาระดับความเสี่ยงผ่านวิธีการประเมินระดับความปลอดภัยของถนน โดยเป็นไปตามหลักการของ International Road Assessment Program (iRAP) นับเป็นรางวัลสำคัญที่ ทช. ได้รับจากการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เป็นที่แรกของประเทศไทย ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรของ ทช. ในการปฏิบัติหน้าที่บำรุงรักษาและปรับปรุงความปลอดภัยโครงข่าย ทางหลวงชนบท


ปัจจุบัน ทช. ได้พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงข่ายถนนในความรับผิดชอบมากกว่า 47,000 กิโลเมตร โดยประมาณร้อยละ 10 ของถนนทั้งประเทศ ทั้งนี้ ทช. ตระหนักถึงความสำคัญที่ต้องแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนให้เกิดความยั่งยืน

วัน-เวลาโพสต์ :  29/12/2020 14:45:46
จำนวนคนอ่าน : 41 / จำนวนความเห็น : 0
*** ไม่พบข้อมูลความคิดเห็นในหัวข้อนี้ ***

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์