home1 เว็บท่าคมนาคม / หน้าหลักการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
ชื่อเรื่อง : ท่านมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างไร กับการเปิดให้ใช้บริการศูนย์บริการร่วมคมนาคม และบริเวณพื้นที่สวนสาธารณะของกรมทางหลวงชนบท
รายละเอียด :

กรมทางหลวงชนบท ปรับปรุงพื้นที่อาคารศูนย์บริการร่วมคมนาคม และบริเวณสวนสาธารณะ แล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการอย่างเต็มรูปแบบ


(21 ต.ค.63) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่อาคารศูนย์บริการร่วมคมนาคม และบริเวณสวนสาธารณะ สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ฝั่งพระนคร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบ 

 

ศูนย์บริการร่วมคมนาคมได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2549 เพื่อเป็นศูนย์รวมการให้บริการด้านคมนาคมแก่นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป โดยกระทรวงคมนาคมได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงคมนาคม มีปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกรรมการ และคณะทำงานดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงคมนาคม โดยมีอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธาน และหน่วยงานราชการในสังกัด เป็นกรรมการ มี 19 หน่วยงานจากสังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง มาให้บริการประชาชน ณ จุดเดียวกัน อาทิ บริการรับเรื่องส่งต่อเส้นทางเดินรถไฟ บริการรับเรื่องส่งต่อเรือโดยสาร บริการรับเรื่องส่งต่อด้านรถไฟฟ้าใต้ดิน บริการรับเรื่องส่งต่อด้านสายการบิน บริการรับเรื่องส่งต่อเดินรถ บขส. บริการแนะนำเส้นทาง บริการตู้เติมบัตรทางด่วน Easy Pass ชำระบิลค่าน้ำค่าไฟฟ้า บริการตู้รับชำระภาษีรถประจำปี บริการตู้อเนกประสงค์ภาครัฐ อาทิ ตรวจสอบข้อมูลใบสั่ง สิทธิการรักษา ประกันสังคม บริการให้ข้อมูลด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ บริการเปลี่ยนรูปแบบใบขับขี่ กรณีชำรุดเสียหาย บริการตรวจสอบสภาพจราจร บริการข้อมูลและแบบฟอร์ม เป็นต้น 


ภายหลังอาคารศูนย์บริการร่วมคมนาคมที่ให้บริการประชาชนในอดีตมีขนาดพื้นที่ขนาดเล็ก ประสบปัญหาสถานที่คับแคบ เนื่องจากประชาชนที่มารับบริการมีจำนวนมาก และในช่วงฤดูฝนประสบปัญหาน้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ให้บริการ กรมทางหลวงชนบทจึงมีแนวคิดที่จะสร้างอาคารใหม่ ซึ่งมีขนาด 3 เท่าของพื้นที่เดิม พร้อมทั้งยกระดับตัวอาคารให้สูงขึ้น โดยอาคารศูนย์บริการร่วมคมนาคมที่ดำเนินการก่อสร้างใหม่เป็นอาคาร 2 ชั้น เพื่อให้บริการประชาชน พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อน รวมถึงมีห้องน้ำสาธารณะให้บริการ และได้เปิดให้บริการประชาชนหลังจากที่ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารหลังใหม่แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งทำให้ประชาชนประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปใช้บริการที่หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสามารถใช้บริการสวนสาธารณะที่ได้จัดเตรียมไว้ในพื้นที่ดังกล่าว


ปัจจุบันศูนย์บริการร่วมคมนาคมได้เปิดให้บริการแล้ว ระหว่างวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02 -212-5644 ถึง 45