home1 เว็บท่าคมนาคม / หน้าหลักการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง : รฟม. เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณระดับทอง ปีที่ 4 จากกิจกรรม “การรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์” ประจำปี 2563
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณระดับทอง เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จากกิจกรรม “การรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์” ประจำปี 2563 (Zero Accident Campaign 2020) ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเทียน อัชกุล กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ทั้งนี้ รฟม. ได้รณรงค์อย่างต่อเนื่องให้พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ทำงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ทั้งต่อตนเอง และคนรอบข้าง เป็นสำคัญ