home1 เว็บท่าคมนาคม / หน้าหลักการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง : รฟม. ลงพื้นที่ ตรวจติดตามความคืบหน้าก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู
รายละเอียด :

นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจการจ้าง รฟม. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย - มีนบุรี บริเวณสถานีแยกปากเกร็ด สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ สถานีมีนบุรี ศูนย์ซ่อมบำรุงฯ และอาคารจอดแล้วจร ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ มีความก้าวหน้าการก่อสร้างงานโยธา ร้อยละ 58.78 และงานระบบรถไฟฟ้า ร้อยละ 52.64 (ณ สิ้นพฤษภาคม 2563)