home1 เว็บท่าคมนาคม / หน้าหลักการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง : รฟม. มอบหน้ากากกันละอองเชื้อโรค (Face Shield) ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด :

วันนี้ (26 พฤษภาคม 2563) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ส่งมอบหน้ากากกันละอองเชื้อโรค (Face Shield) จำนวน 20,373 ชิ้น ให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช     จ.พิษณุโลก เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยหน้ากากดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม MRTA Volunteer ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ซึ่ง พนักงานจิตอาสา รฟม. ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ที่ขาดแคลน