home1 เว็บท่าคมนาคม / หน้าหลักการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
ชื่อเรื่อง : กรมทางหลวงชนบท แนวทางการดำเนินงานยกระดับความปลอดภัยทางถนน
รายละเอียด :
 1. กรมทางหลวงชนบท มีแนวทางดำเนินงานยกระดับความปลอดภัยทางถนนอย่างไร

1.พัฒนาบุคคลากรด้านความปลอดภัยทางถนน

2.พัฒนาคู่มือการตรวจสอบและยกระดับความปลอดภัยทางถนน

3.มีมาตรการยกระดับความปลอดภัยทางถนน ทั้งในเชิงแก้ไขและป้องกัน

4.มีการปรับปรุงและติดตามประเมินผล


2. การพัฒนาบุคคลกรด้านความปลอดภัยทางถนน ทำอย่างไร และมีกี่ระดับ

การจัดฝึกอบรมภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และแบ่งผู้ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

1.ระดับต้น จะสามารถตรวจสอบควรามปลอดภัยทางถนนและจัดทำรายการระดับเบื้องต้นได้

2.ระดับกลาง จะสามารถนำทีมออกตรวจสอบภาคสนามได้

3.ระดับสูง จะสามารถนำทัีมออกตรวจสอบภาคสนาม วิเคราะห์ ประเมินผล วางแผนแก้ไข และประเมินประสิทธิผลด้านความคุ้มค่าได้

3. คู่มือตรวจสอบและยกระดับความปลอดภัยทางถนน ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง

1.ความรู้ทั่วไปด้านความปลอดภัยทางถนน

2. คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน สำหรับ "ขั้นตอนการออกแบบ"

3. คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน สำหรับ "ขั้นตอนระหว่างก่อสร้าง"

4. คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน สำหรับ "ถนนเปิดให้บริการแล้ว"


4. มาตรการยกระดับความปลอดภัย มีกี่มาตรการ และมีขั้นตอนอย่างไร

มี 2 มาตรการในแต่ละมาตรการมีขั้นตอน ดังนี้

 1. มาตรการเชิงแก้ไข (Reactive Measure) หรือการสืบสวนอุบัติเหตุ (Road Accident Investigation) มีขั้นตอนคือ
 • รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (ที่เกิดขึ้น)
 • หน่วยงานส่วนภูมิภาคออกสืบสวน/เก็บข้อมูล ณ บริเวณเกิดเหตุ
 • วิเคราะห์หาสาเหตุ (ปัจจัยจากคน / รถ / ถนน)
 • จัดทำรายงานพร้อมแนวทางแก้ไข
 • ปรับปรุงแก้ไข ฯ บริเวณเกิดเหตุ
 • ประเมินผล / จัดเก็บลงบนฐานข้อมูล


2. มาตรการเชิงป้องกัน (Preventive Measure) หรือการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Audit) มีขั้นตอนคือ

 • วิเคราะห์กำหนดจุดเสี่ยงอันตราย
 • ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนผ่านระบบ RM
 • หน่วยงานลงตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
 • ประเมินผล / จัดเก็บในฐานข้อมูล


5. การประเมินผลหลังดำเนินการ ทำอย่างไร


1.เปรียบเทียบข้อมูลการปรับปรุงก่อน - หลัง (ในช่วงเวลาเดียวกัน) เพื่อประเมินประสิทธิผล และประเมินความคุ้มค่าจากการดำเนินงาน

2. มีค่า KPI ด้านความปลอดภัยทางถนนระดับกรม สูงขึ้น

วัน-เวลาโพสต์ :  01/05/2020 10:05:04
จำนวนคนอ่าน : 123 / จำนวนความเห็น : 0
*** ไม่พบข้อมูลความคิดเห็นในหัวข้อนี้ ***

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์