home1 เว็บท่าคมนาคม / หน้าหลักการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง : รฟม. เยียวยาผู้เช่าพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
รายละเอียด :

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม. ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ที่เห็นชอบในมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของกระทรวงการคลัง โดยขอความร่วมมือให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดหรือชะลอหรือเลื่อนการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าเช่าราชพัสดุ ค่าตอบแทนการให้บริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อบรรเทาภาระให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ โดยให้อยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน นั้น รฟม. จึงได้มีมาตรการดูแล เยียวยา ให้กับผู้เช่าพื้นที่กับ รฟม. ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้

1. ผู้เช่าพื้นที่ที่ถูกสั่งปิดตามประกาศของกรุงเทพมหานครและของรัฐบาล จะได้รับการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ เป็นระยะเวลา 2 เดือน หรือพิจารณาขยายระยะเวลาตามสถานการณ์

2. ผู้เช่าพื้นที่ที่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติแต่มีผู้ใช้บริการลดลง ให้ลดค่าเช่าพื้นที่ ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 4 เดือน หรือพิจารณาขยายระยะเวลาตามสถานการณ์


ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่งวดชำระค่าตอบแทนวันที่ 7 และ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และ รฟม. ยังยกเว้นค่าปรับในกรณีผู้เช่าผิดนัดชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมาตรการดังกล่าวผู้เช่ายังคงต้องชำระค่าสาธารณูปโภคในอัตราปกติ

รฟม. ได้ให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ตามแนวสายทางรถไฟฟ้า MRT ทั้งในสถานีและอาคารจอดรถ อาทิ แผงค้าบริเวณสถานีกำแพงเพชร พื้นที่อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สถานีลาดพร้าว อาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว สถานีรัชดาภิเษก อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และ อาคารเชื่อมต่อ สถานีสุขุมวิท เป็นต้น ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044