home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
ชื่อเรื่อง : กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี จ.นครปฐม คืบหน้ากว่า 76 % เชื่อมโยงการเดินทางระหว่าง ต.งิ้วราย กับ ต.สัมปทวน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คาดแล้วเสร็จกลางปี 2567
รายละเอียด :

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี ตำบลงิ้วราย – ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 76

ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะกลางน้ำ งานติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรง และงานพื้นสะพาน โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในช่วงกลางปี 2567


ที่ผ่านมาประชาชนที่ต้องการเดินทางระหว่างตำบลงิ้วราย ไปยังตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ได้มีหนังสือขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าว

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ทช. จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมระหว่างตำบล เพิ่มศักยภาพในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร อาทิ ชมพู่ ส้มโอ ฝรั่ง

ซึ่งเป็นผลไม้ชื่อดังของจังหวัดให้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วทันเวลา และมีความปลอดภัย เนื่องจากสามารถร่นระยะเวลาในการเดินทางได้ประมาณ 2 กิโลเมตร รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนให้มีความมั่นคงแข็งแรง

ช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่ขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นไปตามนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม


โดยสะพานแห่งนี้มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์รถเก่า (เจษฎาเทคนิค มิวเซียม) และมีจุดสิ้นสุดโครงการที่ตำบลสัมปทวน บริเวณข้างวัดปิ่นจันทราราม (วัดกกตาล)

ซึ่งได้ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 400 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร และก่อสร้างถนนต่อเชื่อมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตทั้งสองฝั่งของสะพาน รวมระยะทาง 710 เมตร 

พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย งานเครื่องหมายจราจร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 114.278 ล้านบาท