home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : กรมขนส่งทางราง
ชื่อเรื่อง : แผนปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาด “Corona Virus” ในระบบขนส่งทางราง
รายละเอียด :

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ได้มอบหมายนโยบายให้กรมการขนส่งทางราง (ขร.) เร่งดำเนินการโดยเร่งด่วน กรมการขนส่งทางได้ร่างแผนปฏิบัติการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในระบบขนส่งทางราง ซึ่งประกอบด้วย 4 ระดับตามระดับความรุนแรง ได้แก่ 


1) ระดับที่ 1 การเฝ้าระวัง (ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศ)


2) ระดับที่ 2 พบผู้ติดเชื้อแต่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อได้


3) ระดับที่ 3 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและขยายเป็นวงกว้าง


4) ระดับที่ 4 มีการแพร่กระจายเชื้ออย่างรวดเร็ว


โดยสถานการณ์ปัจจุบัน กรมควบคุมโรคพิจารณาแล้วเห็นว่า ยังอยู่ในระดับที่ 2 คือ พบผู้ติดเชื้อแต่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อได้ ซึ่ง ขร. ได้มีมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด แก่หน่วยงานผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง ดังนี้ 1.ให้จัดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้โดยสาร 2. เพิ่มความถี่ในการเช็ดทำความสะอาดทั้งในขบวนรถและสถานีรถไฟ/รถไฟฟ้า โดยเน้นที่จุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ อาทิเช่น ราวจับ ที่นั่ง เครื่องออกบัตรโดยสาร ประตูจัดเก็บบัตรโดยสาร เป็นต้น รวมทั้งพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ 3. ให้หน่วยผู้ให้บริการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย และใช้เจลล้างมือ


ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางได้กำชับหน่วยงานผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางเข้มงวดในการดำเนินงานตามมาตรการตามที่กำหนดไว้ โดยหากพบผู้โดยสารที่สงสัยว่าป่วยเป็นไข้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำสถานีหรือติดต่อสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 อย่างไรก็ตาม หากมีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น กรมควบคุมโรค จะเป็นผู้พิจารณาในประกาศยกระดับความรุนแรงแจ้งให้ ขร.ทราบ เพื่อดำเนินการในการยกระดับตามแผนปฏิบัติการต่อไป โดย ขร. จะรายงานแผนปฏิบัติการฯ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้หน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางรางใช้เป็นแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสต่างๆ ต่อไป

วัน-เวลาโพสต์ :  29/01/2020 11:31:26
จำนวนคนอ่าน : 1898 / จำนวนความเห็น : 0
*** ไม่พบข้อมูลความคิดเห็นในหัวข้อนี้ ***

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์  
 
ข้าพเจ้าได้อ่าน คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าใจดีแล้ว คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)