home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
ชื่อเรื่อง : กรมทางหลวงชนบท เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืน เปิดใช้ถนนตักสิลาวิถี และถนนจำปาบุรี ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม บรรเทาการจราจรติดขัดบนถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
รายละเอียด :

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดใช้ถนนตักสิลาวิถี (ถนนสาย จ4) และ ถนนจำปาบุรี (ถนนสาย จ5) ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมให้สมบูรณ์ 

รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตชุมชนเมือง พร้อมแบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลักให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม


การก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 163.191 ล้านบาท ก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร ไหล่ทางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีตกว้างข้างละ 2.50 เมตร

และทางเท้ากว้างข้างละ 2.50 - 4.00 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง รวมระยะทาง 3.222 กิโลเมตร ซึ่งการก่อสร้างแบ่งออกได้ ดังนี้ 


- ถนนสาย จ4 มีจุดเริ่มต้นจาก กม.ที่ 0+000 บริเวณหน้าโรงพยาบาลสุทธาเวช ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 1+415 เชื่อมถนนโยธาธิการและผังเมือง (ซอยซากุระ) ระยะทาง 1.415 กิโลเมตร


- ถนนสาย จ5 มีจุดเริ่มต้นจาก กม.ที่ 3+881 บริเวณถนนสายมหาสารคาม - อำเภอวาปีปทุม (หน้าหมู่บ้านศุภารมณ์) ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 5+688 เชื่อมถนนสายมหาสารคาม - ร้อยเอ็ด (ซอยข้างโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย)

ระยะทาง 1.807 กิโลเมตร

 

โดยถนนสาย จ4 จะเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง ทล.208 กับถนนของกรมโยธาธิการและผังเมือง ส่วนถนนสาย จ5 จะเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง ทล.2040 และ ทล.23 ซึ่งนอกจากถนนสายดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด

ในเขตชุมชนหนาแน่นบริเวณถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์แล้ว ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายถนนให้สมบูรณ์ ช่วยให้ประชาชนสามารถสัญจร ขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยอย่างยั่งยืนอีกด้วย


วัน-เวลาโพสต์ :  21/09/2023 13:29:06
จำนวนคนอ่าน : 22 / จำนวนความเห็น : 0
*** ไม่พบข้อมูลความคิดเห็นในหัวข้อนี้ ***

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์  
 
ข้าพเจ้าได้อ่าน คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าใจดีแล้ว คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)