home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อเรื่อง : ท่าอากาศยานภูเก็ตเดำเนินการเชิงรุกและเพิ่มมาตราการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019
รายละเอียด :

 

ท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019

 

         ท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานจึงได้ดำเนินการเชิงรุกและเพิ่มมาตราการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดแบบ Deep Clean ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกท่าอากาศยาน โดยภายในท่าอากาศยานได้มีการทำความสะอาดห้องน้ำ, บันใดเลื่อน, รถเข็นกระเป๋า, เค้าเตอร์ให้บริการผู้โดยสารหรือบริเวณที่มีการสัมผัสของผู้ใช้บริการภายในท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นประจำทุกวัน รวมถึงการให้บริการแอลกอฮอลสำหรับเช็ดล้างมือสำหรับผู้โดยสาร ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ต สำหรับภายนอกท่าอากาศยานได้จัดให้มีการทำความสะอาดรถโดยสารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อภายในรถโดยสาร เก้าอี้ผู้โดยสาร เสาและราวจับภายในรถ ก่อนและหลังให้บริการเดินรถ และในระหว่างวัน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต นอกจากนี้ ยังได้ตั้งจุดรับแจกหน้ากากอนามัย ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์อาคารผู้โดยสารภายในประเทศและอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศให้กับผู้โดยสารชาวจีนที่เดินทางเข้าท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

---------------------------------------------------

 

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานภูเก็ต (29 มกราคม 2563)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

โทร. 0 7635 1520

โทรสาร 0 7632 7478