home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อเรื่อง : ท่าอากาศยานดอนเมืองเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา จากการแพร่ระบาดจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
รายละเอียด :

ท่าอากาศยานดอนเมืองเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา จากการแพร่ระบาดจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา จากการแพร่ระบาดจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทดม.ได้เพิ่มมาตรการทำความสะอาดแบบ Deep Clean อย่างเข้มงวด โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาด ห้องน้ำ รถเข็นกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร เคาน์เตอร์ให้บริการสายการบิน เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ รวมถึงเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทาง ลิฟท์ ทางเดินเลื่อน ราวจับ ราวบันได และผิวสัมผัสบริเวณต่าง ๆ ภายในอาคารผู้โดยสารทั้งอาคาร 1 และ อาคาร 2 รวมถึงมีการให้บริการแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดล้างมือสำหรับผู้โดยสาร

ทั้งนี้ ทดม.ยังคงเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารตลอด หากได้รับการประกาศแจ้งเตือนการยกระดับในเรื่องดังกล่าว และหากท่านพบเห็นปัญหาการให้บริการ หรือปัญหาอื่น ๆ สามารถแจ้งไปยัง AOT Contact Center 1722 หรือ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทดม. โทร 0 2535 1192 ตลอด 24 ชั่วโมง