home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
ชื่อเรื่อง : โครงการ “รักษ์น้ำ รักเจ้าพระยากับเจ้าท่า”
รายละเอียด :

โครงการ “รักษ์น้ำ รักเจ้าพระยากับเจ้าท่า”


๑. หลักการและเหตุผล

                  จากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยจอร์เจีย สหรัฐอเมริการายงานว่า ประเทศไทยผลิตขยะปล่อยทิ้งลงทะเลเป็นอันดับ 6 ของโลก ประมาณ 1.03 ตันต่อปี โดยประมาณร้อยละ 80 ของขยะ มาจากแม่น้ำสายหลักๆ ที่ไหลลงสู่อ่าวไทย ซึ่งขยะเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นขยะประเภท ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ขวดแก้ว โฟม เศษเชือก กระป๋องน้ำ รวมทั้งเศษอวน ฝา/จุก และก้นบุหรี่ เป็นต้น อันส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อระบบนิเวศทางทะเล เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสัตว์ทะเลหายากเป็นต้น

ซึ่งท้ายที่สุดแล้วปัญหาต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลกระทบย้อนกลับมาที่มนุษย์อีกครั้ง

                  สืบเนื่องจากกิจกรรมการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการในการจัดการขยะในแหล่งน้ำ ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างความร่วมมือให้ทะเลปลอดขยะ” เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในแม่น้ำและทะเล พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เมื่อวันที่

23 กันยายน 2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลจากกิจกรรมการระดมความคิดเห็นดังกล่าว ทำให้ทราบว่า ที่มาและปัญหาขยะจากท่าเรือ เรือ คนประจำเรือ รวมทั้งชุมชนและผู้ประกอบการริมน้ำนั้น มีสาเหตุสำคัญคือ การขาดการบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะอย่างจริงจัง การขาดจิตสำนึกที่ดีด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ การมีจุดรองรับขยะที่ไม่เพียงพอ

และเหมาะสมกับประเภทขยะ และขาดความตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะลงสู่แหล่งน้ำ

                  ในการนี้เพื่อเป็นการนำผลจากกิจกรรมการระดมความคิดเห็นข้างต้นมาต่อยอดและประยุกต์ใช้ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กรมเจ้าท่า จึงจัดทำโครงการ “รักษ์น้ำ รักเจ้าพระยากับเจ้าท่า” เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ การอนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างถูกวิธี การปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำ รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กรมเจ้าท่าในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ซึ่งกิจกรรมของโครงการฯ ประกอบด้วย “โตโยต้า ธนบุรี ร่วมกับกรมเจ้าท่า อาสารักษ์น้ำ เก็บขยะร่วมใจทำความดี” “เรือลำเลียงรักษ์น้ำ รักเจ้าพระยากับเจ้าท่า” “ฮาตาริรักษ์น้ำ รักเจ้าพระยากับเจ้าท่า”  “โตโยต้า มอเตอร์ รักษ์น้ำ รักเจ้าพระยากับเจ้าท่า และเจ้าภาพจากภาคเอกชน ต่อ ๆ ไป เดือนละ 1 ครั้ง จนครบปี 2563 โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ โดยมีการร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากกรมเจ้าท่า กลุ่มความร่วมมือต่างๆ ภาคประชาชน รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมทางน้ำ รวมทั้งเป็นการปองกันการลักลอบทิ้งของเสียลงในแหลงน้ำสาธารณะรวมถึงทะเลในนานน้ำไทย ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


๒. วัตถุประสงค์

    2.1 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

    2.2 เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รวมถึงหลักการอนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

    2.3 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างถูกวิธีให้แก่เยาวชน/ประชาชนทั่วไป

    2.4 เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำ

    2.5 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กรมเจ้าท่าในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

๓. กลุ่มเป้าหมาย

3.1 บุคลากรกรมเจ้าท่า

3.2 บุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

3.3 ผู้ประกอบการด้านการขนส่งทางน้ำ

3.4 บุคลากรหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

3.5 ประชาชน/ชุมชนที่พักอาศัยอยู่ริมน้ำ


4. กิจกรรมโครงการ

   ภายใต้โครงการ “รักษ์น้ำ รักเจ้าพระยากับเจ้าท่า” ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

    4.1 กิจกรรม “โตโยต้า ธนบุรี ร่วมกับกรมเจ้าท่า อาสารักษ์น้ำ เก็บขยะร่วมใจทำความดี”

    4.2 กิจกรรม “เรือลำเลียงรักษ์น้ำ รักเจ้าพระยากับเจ้าท่า”

    4.3 กิจกรรม “ฮาตาริรักษ์น้ำ รักเจ้าพระยากับเจ้าท่า”

    4.4 กิจกรรม “โตโยต้า มอเตอร์ รักษ์น้ำ รักเจ้าพระยากับเจ้าท่า

    และเจ้าภาพจากภาคเอกชน ต่อ ๆ ไป เดือนละ 1 ครั้ง จนครบปี 2563


5. ระยะเวลาดำเนินการ

   มกราคม 2563 – ธันวาคม 2563


6. ผู้รับผิดชอบโครงการ

   กลุ่มสิ่งแวดล้อม สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า


7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

7.2 การมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รวมถึงหลักการอนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

7.3 เยาวชน/ประชาชนทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างถูกวิธีและสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้

7.4 สภาพแวดล้อมทางน้ำได้รับการปรับปรุงและฟื้นฟูให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

7.5 ภาพลักษณ์ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำของกรมเจ้าท่าเป็นที่ยอมรับของทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปเพิ่มมากขึ้น

**************************