home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาท่าเรือเพื่อการต่อเชื่อมการเดินทางทางน้ำและเปิดประตูสู่พื้นที่ท่องเที่ยว
รายละเอียด :

การพัฒนาท่าเรือเพื่อการต่อเชื่อมการเดินทางทางน้ำและเปิดประตูสู่พื้นที่ท่องเที่ยว


         การคมนาคมทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นทางเลือกหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากของคนกรุงเทพฯ ซึ่งกรมเจ้าท่าได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบขนส่งโดยสารสาธารณะทางน้ำให้มีความปลอดภัย ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว  อย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารทางเรือ รวมถึงการลดปัญหาการจราจรทางบก อีกทั้งยังส่งเสริมการเดินทางในแม่น้ำอันเป็นการประหยัดพลังงานและลดมลภาวะ โดยเฉพาะการพัฒนาท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพการโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ให้มีเครือข่ายคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อระบบราง-เรือโดยสารและรถโดยสารเข้าด้วยกัน เพื่อการต่อเชื่อมการเดินทางทางน้ำและเปิดประตูสู่พื้นที่ท่องเที่ยว กรมเจ้าท่า ได้มีแผนการดำเนินการพัฒนาท่าเรือ ดังนี้

1. ปรับปรุงท่าเรือและพื้นที่หลังท่าเพื่อเชื่อมโยงระบบโครงข่ายการขนส่งโดยสารทางน้ำกับระบบราง จำนวน    

   6 ท่า ได้แก่

1.1 ท่าเรือพระนั่งเกล้า (ฝั่งพระนคร) สายสีม่วง                 1.4 ท่าเรือราชินี สายสีน้ำเงิน

1.2 ท่าเรือพระราม 7 (ฝั่งตะวันตก) สายสีแดง                  1.5 ท่าเรือสาทร สายสีเขียว

1.3 ท่าเรือบางโพ สายสีน้ำเงิน                                      1.6 ท่าเรือกรมเจ้าท่า สายสีน้ำเงิน

2. ก่อสร้างท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนและพัฒนาท่าเรือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รอบเกาะรัตนโกสินทร์ จำนวน 3 ท่า ได้แก่

2.1 ท่าเรือท่าช้าง            2.2 ท่าเรือท่าเตียน         2.3 ท่าเรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

3. บูรณาการร่วมกับภาคเอกชน เพื่อขนส่งผู้โดยสารเชื่อมโยงจากสถานีเรือหลัก สู่สถานที่ท่องเที่ยว/แลนด์มาร์ค/ศูนย์การค้า ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 4 ท่า ได้แก่

3.1 ท่ายอดพิมาน        3.2 ท่าล้ง 1919         3.1 ท่าเรือไอคอนสยาม         3.4 ท่าเรือแอเชียทีค

         ปัจจุบันกรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงและก่อสร้างท่าเรือข้างต้น จำนวน 6 ท่า โดยมีแผนกำหนดแล้วเสร็จดังนี้

1.     ท่าเรือกรมเจ้าท่า กำหนดแล้วเสร็จ 28 ธันวาคม 2562

2.     ท่าเรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) กำหนดแล้วเสร็จ 27 กรกฎาคม 2563

3.     ท่าเรือสาทร กำหนดแล้วเสร็จ 31 กรกฎาคม 2563

4.     ท่าเรือราชินี   กำหนดแล้วเสร็จ 12 สิงหาคม 2563

5.     ท่าเรือท่าเตียน  กำหนดแล้วเสร็จ 31 สิงหาคม 2563

6.     ท่าเรือท่าช้าง กำหนดแล้วเสร็จ 5 ธันวาคม  2563


      ท่าเรือแต่ละท่าเมื่อแล้วเสร็จ จะเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม สร้างความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ตลอดริมสองฝั่งแม่น้ำ โดยเฉพาะท่าเรือกรมเจ้าที่จะเป็นท่าเรือที่สวยที่สุดในแม่น้ำเจ้าพระยา  โดยกรมเจ้าท่า จะเข้าไปกำกับดูแลการใช้บริการให้เกิดความสะดวก และปลอดภัย พร้อมมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนตลอดปี 2563


*******************