home1 เว็บท่าคมนาคม / หน้าหลักการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
ความเห็นที่ 1 
            หน้า 5 หมวด 2 การกำหนดค่าโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และอสังหาริมทรัพย์อื่นอันติดอยู่กับที่ดิน และค่าเสียหายอื่นอันเกิดจากการที่เจ้าของต้องออกจากที่ดินที่เวนคืน ข้อ 11 (1) การกำหนดค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้น (1.2) กรณีเป็นต้นไม้ยืนต้นที่ปลูกเป็นอาชีพและเก็บผลิตผลได้แล้วขณะถูกเวนคืน ที่กำหนดให้ค่าเสียหายจากการขาดรายได้ ร้อยละ 10 ของค่าทดแทนต้นไม้หรือกำหนดให้ตามข้อเท็จจริงกรณีมีหลักฐานปรากฎว่ามีความเสียหายสูงกว่าอัตราดังกล่าว ไม่เห็นด้วย : เรื่องค่าเสียหายจากการขาดรายได้ ร้อยละ 10 (อยากทราบที่มาของตัวเลข) ข้อเสนอแนะ ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำหนดค่าเสียหาย โดยใช้ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย เพื่อให้ได้รายรับสุทธิ แล้วนำรายรับสุทธิมาคูณจำนวนปีที่ปลูก ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ จึงจะเป็นธรรมกับผู้ถูกเวนคืน เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่จะไม่มีหลักฐานที่จะนำมาแสดงได้ ตัวอย่าง เช่น 1. มะพร้าวน้ำหอม ราคาต้นขนาดใหญ่ (เกิน 7 ปี) 3,240 บาท/ต้น ถ้าไม่มีหลักฐานความเสียหายจะได้ค่าเสียหายร้อยละ 10 = 324 บาท/ต้น 2. ข้อมูลจากการสำรวจชาวสวนมะพร้าว 50 ราย ปี 2562 มะพร้าวน้ำหอม 1 ต้น ใช้เวลาปลูก - ให้ผลผลิต 3 ปี เก็บผลผลิตทุก 20 วัน เก็บผลผลิตได้ 18 ครั้ง/ปี ผลผลิตที่เก็บได้ต่อครั้งประมาณ 15 ผล ราคาเฉลี่ยผลละ 13 บาท ดังนั้นมีรายได้ 15 x 13 x 18 = 3,510 บาท/ต้น/ปี รายจ่าย (ค่าดูแล ใส่ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ) ประมาณ 600 บาท/ต้น/ปี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5% = 3,510 x 0.05 = 175.50 บาท มะพร้าวน้ำหนอมมีรายได้สุทธิ = 3,510 - 600 - 175.50 = 2,734.50 บาท/ต้น/ปี มะพร้าวน้ำหอมใช้เวลาปลูกจนเก็บผลผลิตได้ 3 ปี ดังนั้นควรได้ค่าเสียหายจากการขาดรายได้ 2,734.50 x 3 = 8,203.50 บาท/ต้น
ผู้โพสต์ : น.ส.ศิริพร ตรีธาร
วัน-เวลาโพสต์ : 07/01/2020 17:14:26
ความเห็นที่ 2 
            จาก หมวดที่ 1 ข้อที่ 6 (1) (1.1) ควรมีการกำหนดค่าเสียหายโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบกับการอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจากการเวนคืน กรณีที่ถูกเวนคืนบางส่วน ทำให้การอยู่อาศัยหรือการใช้สอยด้อยไปจากเดิม เช่น ระเบียง***นหายไป,ห้องนอนหรือพื้นที่ที่ใช้สอยหายไป ซึ่งไม่สามารถสร้างทดแทนในตำแหน่งเดิมได้ ควรกำหนดค่าความเสียหายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น เช่นเดียวกับค่าเสียหายระหว่างการจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่
ผู้โพสต์ : นายประวิทย์ ทองมาก
วัน-เวลาโพสต์ : 15/01/2020 12:13:15
ความเห็นที่ 3 
            ค่าสิ่งปลูกสร้างที่ประชาชนไม่ให้รื้อรัฐต้องจ่ายค่าทดแทนเป็นค่ารื้อถอนขนย้าย แต่ตามกฎกระทรวงนี้ให้นำวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งจะไม่มีค่ารื้อถอน***น อาคารเป็นหลังๆ เมื่อจะต้องกำหนดค่ารื้อถอน***นให้ปนะชาชนจะใช้ราคาใด
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 20/01/2020 09:24:55

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์