home1 เว็บท่าคมนาคม / หน้าหลักการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
ความเห็นที่ 1 
            กว้างมากยากจะได้มาตรฐานเดียวกัน
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 08/01/2020 12:54:23
ความเห็นที่ 2 
            ข้อ ๒ ....ราคาหลังการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์หลังการเวนคืนแล้วเสร็จ โครงการมอเตอร์เวย์ใชเวลาก่อสร้าง๑๐ ปี เอาราคามาจากไหน? หลักสากลเขากำหนดทันทีทันใด Before and After Immediately วัน พรฎ.มีผลใช้บังคับก่อน-หลังเที่ยงคืน จึงเรียกว่า ทันทีทันใด
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 08/01/2020 19:59:17
ความเห็นที่ 3 
            ข้อ ๓(๔) รูปร่างเปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมเป็นคางหมู หรือสามเหลี่ยมเอาหลักเกณฑืมาจากไหน ข้อ๒(๒)ถนนขนาดเล็ก ควรแก้เป็น ความกว้างน้อย ขนาดใหญ่ ควรแก้เป็นกว้างมากขึ้น ข้อ ๘ ภาษีลาภลอยยังไม่มีแต่ไม่ให้นำมาหักออกได้อย่างไร
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 08/01/2020 20:10:29
ความเห็นที่ 4 
            ข้อ ๗ หลักสากลสามารถนำราคาที่สูงขึ้นมาหักออก ๑๐๐% มีเหตุผลใด หักไม่เกิน ๕๐% .ในชนบทเขายกให้เป็นทางสาธารณะเพียง๕๐ตารางวา แต่ที่ดินที่เหลือติดถนนราคาสูงขึ้นมาก ข้อนี้มีการเข้าใจผิดหรือเปล่า ว่าเอาค่าทดแทน***นไปหักด้วย จริงๆเขาคิดเฉพาะที่ดิน ***นถูกเวนคืนก็ให้เงินไปปลูกใหม่อยู่แล้ว
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 08/01/2020 20:22:49
ความเห็นที่ 5 
            ไม่เห็นด้วยเพราะกรณีราคาที่ดินก่อนเวนคืน(มาตรา20)เป็นที่ดินตาบอด กับราคาหลังจากดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน(สร้างถนนเสร็จ)เป็นที่ดินติดถนนใหม่ ระยะเวลาห่างกัน 5-10 ปี ราคาเพิ่มขึ้นหลายเท่า ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล ที่กำหนดในวันพรฎ.มีผลใช้บังคับกับหลังพรฎ.ใช้บังคับราคาหลังเวนคืนอาจเพิ่มเพียงเล็กน้อย
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 14/01/2020 13:24:40
ความเห็นที่ 6 
            ไม่เห็นด้วย:1 ไม่เห็นด้วยเพราะกรณีราคาที่ดินก่อนเวนคืน(มาตรา20)เป็นที่ดินตาบอด กับราคาหลังจากดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน(สร้างถนนเสร็จ)เป็นที่ดินติดถนนใหม่ ระยะเวลาห่างกัน 5-10 ปี ราคาเพิ่มขึ้นหลายเท่า ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล ที่กำหนดในวันพรฎ.มีผลใช้บังคับกับหลังพรฎ.ใช้บังคับราคาหลังเวนคืนอาจเพิ่มเพียงเล็กน้อย ไม่เห็นด้วย2 ข้อ ๓ ตัวอย่าง ก่อนเวนคืนเป็นที่ดินตาบอดรูปสี่เหลี่ยม หลังเวนคืนติดถนนตัดใหม่ตามข้อ ๓(๔) รูปสามเหลี่ยม ราคาอาจสูงขึ้นก็ได้ แต่สูงขึ้นไม่มาก ไม่เห็นด้วย 3 ข้อ ๗ หลักสากล สามารถนำราคาที่สูงขึ้นไปหักออกจากค่าทดแทนเต็มร้อย ไม่ใช่แค่ 50% ตามพรบ.เวนคืน พ.ศ.๒๕๓๐ ก็สามารถนำไปหักได้เต็ม 100% ไม่เห็นด้วย 4 ข้อ ๘ การนำราคาที่สูงขึ้นไปหักออกจากค่าทดแทนไม่ควรไปผูกกับระบบภาษีที่เก็บจากที่ดินที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หลักสากลไม่มียกเว้นตามข้ออ้างดังกล่าว
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 14/01/2020 16:14:20
ความเห็นที่ 7 
            ข้อ ๒ กับ ข้อ๔ ขัดแย้งกัน ควรแก้ไขทั้งข้อ๒ และข้อ ๔ให้เป็นวันเดียวกัน คือ ราคาก่อนที่จะได้รับผลกระทบจากการเวนคืนกับราคาหลังจากการเวนคืน ทั้งนี้ ให้คำนวณราคาในวันที่ได้มีการกำหนดราคาเบื้องต้น หรือ ก่อน-หลัง วันที่พรฎ.มีผลใช้บังคับ ซึ่งจะทำให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคมมากกว่า เป็นวิธีประเมินที่ง่ายกว่าในวันที่กำหนดราคาเบื้องต้น หรือวันที่หลังการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนแล้วเสร็จ
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 14/01/2020 16:45:23
ความเห็นที่ 8 
            ข้อ ๕(๒) ราคาที่ดินหลังเวนคืนไม่มีลักษณะ ขนาด ทำเลที่ตั้งที่คล้ายคลึงกับแปลงที่ถูกเวนคืนเลย ผลสุดท้ายต้องใช้แนวทางการประเมินราคาของกรมธนารักษ์ แต่ปัญหาคือแปลงที่มีความลึก 1-40 เมตรหรือในระยะความลึกมาตรฐานราคาประเมินต่อตารางวาเท่ากันหมดไม่ตรงกับข้อบัญญัติตามพรบ.เวนคืนพ.ศ.2562 มาตรา ๓๔ที่ระบุว่าส่วนที่เหลือราคาลดลง ในที่สุดก็ไม่สามารถกำหนดราคาที่ดินหลังการเวนคืนได้ คงต้องกลับไปใช้คู่มือกระทรวงคมนาคมฯ ปี 2556 ซึ่งไม่นำมาเขียนไว้ในกฎกระทรวงฉบับนี้
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 14/01/2020 17:09:01
ความเห็นที่ 9 
            ไม่เห็นด้วยกับ หมวด ๓ การกระทำให้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หลังวันที่ พรฎ.มีผลใช้บังคับ เป็นบทบัญญัติที่ห้ามเจ้าของที่ดินขุดดินขาย หากใครขุดที่ดินไปเป็นบ่อต้องปรับปรุงโดยถมดินให้เหมือนเดิม ซึ่งอาจสร้างความเสียหายในภายหลังถนนทรุดเพราะถมด้วยขยะจากครัวเรือนแล้วถมทับด้วยดินลูกรัง ข้อเท็จจริงการขุดดินขายหลายแปลงเกิดขึ้นก่อน พรฎ.มีผลใช้บังคับ แต่กฎกระทรวงนี้ไม่มีผลลงโทษย้อนหลัง กรณีหมวดนี้จึงควรกำหนดค่าทดแทนที่ดินตามสภาพที่เป็นอยู่ก่อนจ่ายเงินค่าทดแทน ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๙๐/๒๕๔๑ เรื่อง แนวทางเกณฑ์การพิจารณาเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๐ ข้อ ๔(๓) ที่ดินที่ถูกขุดหน้าดินหลังวัน พรฎมีผลใช้บังคับต้องถือสภาพในวันที่จ่ายเงินค่าทดแทน การถมดินจึงเป็นภาระของหน่วยงานเวนคืนทำให้ดินถมมีคุณภาพ
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 14/01/2020 17:43:44
ความเห็นที่ 10 
            ข้อ ๕(๒) ควรกำหนดใหม่เพราะไม่สามารถนำราคาซื้อขายที่คณะกรรมการใช้ในการกำหนดราคาเบื้องต้นมากำหนดราคาหลังหลังเวนคืนเพราะสภาพและที่ตั้งไม่เหมือนกัน ควรกำหนดใหม่เป็น “ราคาที่ดินที่เหลือหลังการเวนคืน อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ให้นำวิธีการประเมินค่าทดแทนการเวนคืนสากล หรือหลักเกณฑ์ตามคำพิพากษาในคดีการกำหนดค่าทดแทนการเวนคืนมาใช้ คือ วิธี ก่อน-หลัง (Before and After) สภาพและที่ตั้งหลังการเวนคืนให้เปรียบเทียบกับราคาที่ดินติดถนนที่มีสภาพและที่ตั้งคล้ายคลึงกัน แต่ถนนที่เวนคืนยังไม่ก่อสร้างจึงต้องปรับลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบันตามระยะเวลาที่คาดว่าการก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ สำหรับราคาที่ดินหลังการเวนคืนที่มีความลึกเกินความลึกมาตรฐานให้ใช้อัตราส่วนมูลค่าที่ดินตามระยะความลึก ตามคู่มือการประเมินราคาที่ดินรายแปลง ปรับปรุงครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๙ แต่กรณีที่ดินหลังเวนคืนที่มีความลึกต่ำกว่ามาตรฐานกรมธนารักษ์ไม่ถือว่าราคาลดลง จึงให้คู่มือการกำหนดค่าทดแทนการเวนคืน ฯ กระทรวงคมนาคม สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่กำหนดไว้ว่าที่ดินส่วนที่เหลือราคาลดลงไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของราคาตลาดต่อตารางวาก่อนการเวนคืนหรือหลักเกณฑ์อื่นตามหลักสากล”
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 20/01/2020 11:07:22

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์