home1 เว็บท่าคมนาคม / หน้าหลักการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
ความเห็นที่ 1 
            ไม่เห็นด้วยเฉพาะเหตและวัตถุประสงค์เพราะไม่มีรายละเ***ยดเลยว่าเวนคืนทำถนนสาธารณะค่าทดแทนมากหรือน้อยกว่าเวนคืนทำทางด่วนหรือรถไฟฟ้าในฐานะประชาชนควรได้ค่าทดแทนที่เท่าเทียมและเป็นธรรม
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 08/01/2020 12:47:01
ความเห็นที่ 2 
            จำนองน่าจะไม่เดี่ยวikVg
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 08/01/2020 13:12:47
ความเห็นที่ 3 
            รักัสอ่านยากมาก
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 08/01/2020 13:23:11
ความเห็นที่ 4 
            ราคาประเมินทุนทรัพย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกับราคาที่ดินของราชการเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปัจจุบันเป็นราคาเดียวกัน
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 08/01/2020 19:42:28
ความเห็นที่ 5 
            เหตุและวัตถุประสงค์ในการเวนคืนมีเพียง 2อย่าง คือบริการสาธารณะฟรี Public Goods สาธารณประโยชน์ กับบริการสาธารณะเก็บเงิน E***y P*** M P*** ประโยชน์สาธารณะ Marketable Public Goods
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 08/01/2020 19:49:03
ความเห็นที่ 6 
            ราคาประเมินฯ ที่รัฐฯ กำหนดต่ำมาก ต่ำกว่าความเป็นจริงมากๆ ทำให้ราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาดต่ำ มีใครแจ้งราคาซื้อ-ขาย ตามจริง***ง
ผู้โพสต์ : ประชาชน
วัน-เวลาโพสต์ : 10/01/2020 10:41:55
ความเห็นที่ 7 
            ข้อ ๒(๕) เหตุและวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน ควรมี 2อย่าง คือบริการสาธารณะฟรี กับเก็บเงินหรือค่าผ่านทาง
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 14/01/2020 16:12:01
ความเห็นที่ 8 
            ข้อ ๔(๒) ราคาประเมินจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในวัน พรฎ.ให้ปรับสู่วันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น อยากทราบว่าจะปรับอย่างไร ในเมื่อกรมธนารักษ์ยังไม่ปรับราคาประเมินใหม่ (พรบ.เวนคืน 2530 ให้เอาราคาประเมินใหม่มาใช้ได้/ถ้ามี) ข้อ ๔/๑ (๕) กรณีที่ดินที่ถูกเวนคืนติดต่อกับที่ดินหลายแปลงที่เป็นเจ้าของเดียวกันให้ถือเสมือนว่าเป็นที่ดินแปลงเดียวกัน ไม่เห็นด้วยกรณีเอาราคาที่ดินแปลงติดถนนมากำหนดค่าทดแทน หรือใช้ค่าเฉลี่ย แต่จะต้องประเมินราคาที่ดินใหม่
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 14/01/2020 16:12:44
ความเห็นที่ 9 
            ข้อ ๓(๒) ข้อมูลราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดเป็นราคาก่อนหรือวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนมีผลใช้บังคับ เจตนารมณ์ของกฎหมายมีเพียงวันเดียวเท่านั้น ราคาก่อน พรฎ.นำมาใช้กำหนดค่าทดแทนที่ดินโดยตรงไม่ได้เพราะขัดเจตนารมณ์ที่กล่าวแล้ว หากยึดข้อบัญญัติโดยไม่ใช้เจตนารมย์ประกอบกันก็จะไม่มีข้อมูลเพียงพอต้องหันไปใช้ข้อมูลอื่นที่ไม่น่าเชื่อถือมาประกอบการพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดิน เช่น ราคาประเมินจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ราคาเสนอขาย ตามหลักสากลการประเมินราคาตลาดสามารถใช้ข้อมูลในอดีต ๒เดือน ๔เดือน ๘เดือน ๑๐เดือน ๑ปี ๒ปี หรือมากกว่านั้นก็ได้ แต่ต้องมีดัชนีปรับแก้ (Time Adjustment) ให้เป็นราคาตลาดในวันที่ พรฎ.มีผลบังคับ ดัชนีดังกล่าวอาจทำขึ้นเองก็ได้โดยอาศัยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในอดีต เช่น อัตราเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินระหว่างรอบบัญชีราคาประเมินของกรมธนารักษ์ หรือดัชนีราคาที่ดินของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงค์เคราะห์ เป็นต้น ข้อมูลย้อนหลังมากจะปรับแก้มาก ข้อมูลก่อน พรฎ.เล็กน้อยจะปรับแก้น้อย หากมีราคาซื้อขายมากควรเลือกเฉพาะใกล้วัน พรฎ. มีผลใช้บังคับจะมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดอย่างน้อย ๓ แปลงแล้วกำหนดราคาตลาดจากค่ากลางหรือมัธยฐาน
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 16/01/2020 20:28:36
ความเห็นที่ 10 
            ข้อ ๔(๒) การปรับปรุงราคาประเมินจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในวันที่ พรฎ.ใช้บังคับจะต้องปรับปรุงให้เหมาะสมกับราคาประเมินฯในวันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น คำถามคือปรับปรุงอย่างไร? กรณีไม่มีราคาประเมินรอบใหม่ออกมาประกาศใช้ในวันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นกำหนดค่าทดแทนก็ถือว่าไม่มีคงต้องใช้ราคาประเมินที่ใช้อยู่ในวันที่ พรฎ.มีผลใช้บังคับ
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 16/01/2020 20:40:09
ความเห็นที่ 11 
            ข้อ ๔/๑ (๓) การกำหนดราคาเบื้องต้นให้คณะกรรมการกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นและเงินค่าทดแทน คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ (ร่วมทุนกับเอกชน) ควรกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินสูงกว่าราคาตลาด ๑๒% (ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตามที่สภาพัฒน์ฯกำหนด) และควรตัด “ผลกระทบต่อผู้ถูกเวนคืน รวมทั้งประโยชน์ที่ผู้ถูกเวนคืนอาจจะได้รับจากการเวนคืนด้วย”เนื่องจากไปซ้ำกับกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๒
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 16/01/2020 21:01:59
ความเห็นที่ 12 
            ข้อ ๔/๑ ควรตัด (๔) ออกเพราะมีความหมายเหมือนกับ(๕)
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 16/01/2020 21:06:46
ความเห็นที่ 13 
            ข้อ ๔/๑ (๖) ควรแก้เป็น “ที่ดินที่ใช้เป็นทางส่วนบุคคล ให้คณะกรรมการกำหนดราคาร้อยละห้าสิบของมูลค่าถนน” ข้อความที่เหลือให้ตัดออกเพราะยุ่งยากในการปฏิบัติ เพราะ “ร้อยละห้าสิบของที่ดินแปลงข้างเคียง ข้อเท็จจริงแปลงข้างเคียงอาจมีหลายราคา จะคิดร้อยละห้าสิบของแปลงใด เนื่องจากเดิมข้อนี้ใช้สำหรับซอยส่วนบุคคลในโครงการจัดสรรเท่านั้น ราคาแปลงข้างเคียงจะเท่ากันทุกแปลง คำว่า “ ร้อยละห้าสิบของมูลค่าถนน” จึงใช้ได้ทั้งในและนอกโครงการจัดสรร
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 16/01/2020 21:20:33
ความเห็นที่ 14 
            ข้อ ๕ ควรตัดคำว่า “มาตรา ๒๒” ออก ส่วนข้อความอื่นให้คงไว้ เพราะกฎกระทรวงฉบับนี้ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนตามมาตร ๒๐ เท่านั้น ส่วนมาตรา ๒๒ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ราคาที่สูงขึ้นหรือลดลงของที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนซึ่งมีกฎกระทรวง***กฉบับหนึ่งต่างหาก จำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินที่กำหนดตามมาตรา ๒๐ และ มาตรา ๒๒ ต้องแยกออกจากกัน
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 16/01/2020 21:38:44
ความเห็นที่ 15 
            ข้อ ๒(๔) (จ) ที่ดินที่มีเงื่อนไขทางกฎหมายควรแยกออกเป็น ๒ข้อ คือ ข้อ๒(๔)(จ) ที่ดินที่มีเงื่อนไขตามกฎหมายผังเมือง ให้ตัด “การจำนอง บุริมสิทธิ” เพราะไม่มีผลต่อมูลค่าที่ดิน เพียงแต่ควรแบ่งจ่ายค่าทดแทนเท่านั้น ข้อ ๒(๔)(ฉ) ที่ดินที่มีเงื่อนไขตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่สำคัญมาก ได้แก่ สิทธิเหนือพื้นดิน(รอนสิทธิ์สายส่งไฟฟ้าแรงสูงตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกิจการพลังงาน) ภาระในอสังหาริมทรัพย์ในการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินตามหลักเกณฑ์ขององค์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (มิใช่ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ที่มีอายุความ ๓๐ ปี)
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 20/01/2020 09:21:39
ความเห็นที่ 16 
            ข้อ ๒(๔) (จ) ที่ดินที่มีเงื่อนไขทางกฎหมายควรแยกออกเป็น ๒ข้อ คือ ข้อ๒(๔)(จ) ที่ดินที่มีเงื่อนไขตามกฎหมายผังเมือง ให้ตัด “การจำนอง บุริมสิทธิ” เพราะไม่มีผลต่อมูลค่าที่ดิน เพียงแต่ควรแบ่งจ่ายค่าทดแทนเท่านั้น ข้อ ๒(๔)(ฉ) ที่ดินที่มีเงื่อนไขตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่สำคัญมาก ได้แก่ สิทธิเหนือพื้นดิน(รอนสิทธิ์สายส่งไฟฟ้าแรงสูงตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกิจการพลังงาน) ภาระในอสังหาริมทรัพย์ในการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินตามหลักเกณฑ์ขององค์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (มิใช่ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ที่มีอายุความ ๓๐ ปี)
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 20/01/2020 09:22:58
ความเห็นที่ 17 
            ข้อ ๓ (๔) ให้แก้เป็น “ราคาซื้อขายหรือราคาเสนอขายในแต่ละกลุ่มเมื่อเทียบกับราคาประเมินจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแล้วมีอัตราส่วนเกาะกลุ่มกันมีค่าการกระจายไม่เกินร้อยละ ๓๐ หากค่าการกระจายมากกว่าร้อยละ ๓๐ ให้พิจารณาตัดข้อมูลที่มีอัตราส่วนดังกล่าวสูงหรือต่ำเกินกว่าปกติออกไป แล้วกำหนดค่ากลางของอัตราส่วนเป็นดัชนีราคาซื้อขายปกติในท้องตลาด เมื่อต้องการกำหนดราคาตลาดของที่ดินที่ถูกเวนคืนแปลงใดให้เอาดัชนีคูณราคาประเมินจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของที่ดินแปลงนั้นก็จะได้ราคาซื้อขายปกติในท้องตลาดตามมาตรา ๒๐(๑)”
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 20/01/2020 09:27:29
ความเห็นที่ 18 
            ข้อ ๒(๑)(ค)ให้แก้ไขใหม่เป็น “กรณีต้องการประเมินราคาเพื่อกำหนดค่าทดแทนที่ดินว่างเปล่าแปลงใหญ่แต่ไม่มีข้อมูลราคาซื้อขายแปลงที่มีสภาพคล้ายคลึง ให้สมมุติว่าถ้านำที่ดินแปลงใหญ่ไปทำโครงการจัดสรรเป็นที่อยู่อาศัยตามพรบ.จัดสรรที่ดินจะมีแปลงจัดสรรกี่แปลง แล้วตั้งราคาขายที่ดินแปลงจัดสรรโดยเปรียบเทียบกับราคาซื้อขายโครงการจัดสรรใกล้เคียง คำนวณยอดขายทั้งโครงการแล้วหักด้วย (๑) ค่าใช้จ่ายในการขายและโฆษณา (๒) ค่ากำไรของโครงการ (๓) ค่าใช้จ่ายทางตรง ได้แก่ ค่าปรับปรุงดิน ค่าพัฒนาสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างอาคาร ค่าติดต่อราชการ ค่าออกแบบ ค่าดำเนินการ ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด (๔) ค่าใช้จ่ายทางอ้อม ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินลงทุน ค่าภาษี ค่าประกัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ สุดท้ายจะได้มูลค่าที่ดินดิบก่อนการพัฒนา หารด้วยเนื้อที่แปลงที่ดินที่จะเวนคืนก็จะได้ราคาที่ดินว่างเปล่าต่อตารางวา ทั้งนี้เพื่อประหยัดเวลาอาจกำหนดหลักเกณฑ์มูลค่าที่ดินแปลงใหญ่คิดเป็นร้อยละ ๒๐-๒๕ ของที่ดินที่พัฒนาแล้วในโครงการจัดสรรก็ได้”
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 20/01/2020 10:00:57
ความเห็นที่ 19 
            สนับสนุนความเห็น16-18
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 20/01/2020 10:04:30
ความเห็นที่ 20 
            ข้อ ๔/๑(๒) ให้แก้ไขเป็น “กรณีราคาซื้อขายตามข้อ ๒ (๑) มีจำนวนไม่เพียงพอหรือไม่มี อาจใช้อัตราส่วนเปรียบเทียบกับราคาที่ดินที่มีสภาพทำเลที่ตั้งเหมือนกันแต่การใช้ประโยชน์ต่างกัน ๓ ประเภท คือ พาณิชยกรรม ที่อยู่อาศัย และที่ว่าง (ตัดอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมออกเพราะไม่ได้กำหนดไว้) ตามมาตรฐานการประเมินราคาที่ดินของกรมธนารักษ์”
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 20/01/2020 10:22:39
ความเห็นที่ 21 
            จากกฎกระทรวงดังกล่าง ราคามูลค่าถนนสามารถนำมาใช้ในการประกอบการพิจารณากำหนดค่าทดแทนได้หรือไม่ ถ้าได้อยู่ในกฎกระทรวงข้อไหน ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าในบางโครงการที่ดินที่ถูกเวนคืนมีการถูกเวนคืนในลักษณะใกล้เคียงกัน (ขยายถนนเดิน) ราคามูลค่าถนนย่อมอาจสะท้อนราคาในบริเวณนั้นได้ดีกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 20/01/2020 11:53:03

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์