home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อให้เป็น Smart Community
รายละเอียด :


โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อให้เป็น Smart Community


หลักการและเหตุผล

                  การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) มีนโยบายที่จะพัฒนาและบริหารพื้นที่โดยรวมบริเวณรอบนอกเขตรั้วศุลกากร กทท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบเขตท่าเรือไปพร้อมกับการพัฒนาโครงการต่างๆ ของ กทท. ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนบริเวณรอบเขตท่าเรือ โดยในระยะแรกจะดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบเขตท่าเรือ จำนวน 26 ชุมชน 12,545 ครัวเรือน และชุมชนใต้ทางด่วน จำนวน 455 ครัวเรือน เพื่อทราบถึงความต้องการและข้อคิดเห็นในการจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ในรูปแบบเมืองใหม่ (Smart Community) และเน้นให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการ เพื่อให้มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ดี รวมทั้งสภาวะแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนให้มีมาตรฐานเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กลางเมืองใหม่ในใจกลางเมืองวัตถุประสงค์

2.1 สนองนโยบายรัฐบาลในการสร้างที่อยู่อาศัยรองรับชาวชุมชนในเขตคลองเตย เพื่อยกระดับที่อยู่อาศัยของชุมชนโดยรอบ ให้มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2.2 เพื่อการพัฒนาพื้นที่ของการท่าเรือฯ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างสูงสุด และพัฒนาสังคมโดยรอบการท่าเรือฯ ให้ดีขึ้น 

2.3 เพื่อจัดหาพื้นที่อยู่อาศัยในรูปแบบSmart Community เพื่อรองรับชุมชน จำนวน 26 ชุมชน และชุมชนบริเวณใต้ทางด่วน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายของโครงการ

การย้ายชุมชนบริเวณรอบการท่าเรือฯ เข้าไปอยู่ในโครงการฯ ได้ 100% และสามารถได้คืนพื้นที่ชุมชนมาสร้างประโยชน์ในการประกอบการทางธุรกิจของ กทท.


แนวทาง/วิธีการบริหารจัดการโครงการ

                  กทท.ดำเนินการจัดหาพื้นที่อยู่อาศัยในรูปแบบ Smart Commnunity เพื่อรองรับชุมชน จำนวน 26 ชุมชน และชุมชนบริเวณใต้ทางด่วน เพื่อยกระดับที่อยู่อาศัยของชุมชนโดยรอบท่าเรือให้มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่ของ กทท. ในอนาคต


ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2562-2566 


งบประมาณรวมทั้งโครงการ 5,000 ล้านบาท


แนวทาง/แผนงาน/โครงการ

                  กทท. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ของคนในชุมชนต่างๆ ให้สูงขึ้น และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม โดยภายในโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย Smart Community มีการจัดสรรพื้นที่อย่างเหมาะสม โดยการออกแบบให้ครอบคลุม และเหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยทุกกลุ่ม (Universal Design) มีพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย ร้านค้า สถานศึกษา และยังมีพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อน ทั้งหมด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวคลองเตย

                  ปัจจุบัน กทท. กำลังอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจสำมะโนประชากรของชาวชุมชน เพื่อนำมาประกอบการทบทวนข้อเสนอการพิจารณาสิทธิประโยชน์โครงการฯ ในการกำหนดมูลค่าหรือสิทธิประโยชน์จากการับสิทธิทั้ง 3 ทางเลือก ประกอบด้วย

                  1. การย้ายชุมชนขึ้นอาคารสูงในพื้นที่องค์การฟองหนัง (เดิม) (อาคารชุด)

                  2. การย้ายชุมชนไปยังพื้นที่ว่างเปล่า (ที่ดินหนองจอก)

                  3. การรับเงินชดเชยเพื่อกลับภูมิลำเนาให้ได้มูลค่าหรือสิทธิประโยชน์ในวงเงินที่เหมาะสมและเสมอภาคกัน

                  โดยจะนำผลการสำรวจฯ มาประกอบการพิจารณา ซึ่ง กทท. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยภายในชุมชน เพื่อให้ได้ข้อยุติ รวมถึงการจัดทำแผนการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ