home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา
รายละเอียด :

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากเส้นทางการคมนาคมทางบกไป อ.เบตง สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ไม่สะดวกต่อการเดินทาง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านคมนาคมดังกล่าว ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาสามจังหวัดชายแดนภาตใต้ จึงส่งเสริมให้มีการเดินทางทางอากาศในพื้นที่

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อแก้ปัญหาด้านคมนาคมของ อ.เบตง จ.ยะลา และพื้นที่ใกล้เคียง
  2. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานะปัจจุบัน

  1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 58 เห็นชอบในหลักการโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง ในกรอบวงเงิน 1,900 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2559-2561) รายละเอียดเรื่องงบประมาณให้ ทย. ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2559 ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงมาดำเนินการโครงการดังกล่าวในโอกาสแรกก่อน หากไม่เพียงพอก็ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบกลางรายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในวงเงิน 310 ล้านบาท
  2. งานก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และอื่นๆ แบบแล้วเสร็จ เตรียมส่งพัสดุเพื่อเริ่มประกวดราคา และอยู่ระหว่างทำเรื่องขอรับจัดสรรงบกลางมาสมทบเงินเหลือจ่าย
  3. ที่ดินเหลือที่ยังจัดซื้อไม่แล้วเสร็จ จำนวนประมาณ 10 ไร่ (จำนวนที่ดินทั้งหมด 900 ไร่) ขณะนี้อยู่ระหว่างฝ่ายกฎหมายดำเนินการออก พรฎ.เวนคืนที่ดิน
ไฟล์แนบ : 15-10-19_146_กย62.jpg
วัน-เวลาโพสต์ :  15/10/2019 11:15:00
จำนวนคนอ่าน : 14916 / จำนวนความเห็น : 22
ความเห็นที่ 1 
            เห็นด้วยค่ะ
ผู้โพสต์ : จินตนา ถาวรบุตร
วัน-เวลาโพสต์ : 22/01/2020 18:15:08
ความเห็นที่ 2 
            เพิ่มการเดินทางที่สะดวก
ผู้โพสต์ : จุฑามาศ กุนกันไชย
วัน-เวลาโพสต์ : 22/01/2020 18:19:48
ความเห็นที่ 3 
            เป็นการพัฒนาที่ดีให้แก่ชาวพี่น้องสามจังหวัดขายแดนภาคใต้ ได้มีความสะดวกสบายในการเดินทาง
ผู้โพสต์ : ชนานันท์ เจียรรัตนสวัสดิ์
วัน-เวลาโพสต์ : 22/01/2020 18:25:07
ความเห็นที่ 4 
            เพิ่มความสะดวก และเชื่อมเส้นทางอย่างอย่างดีเยี่ยมค่ะ
ผู้โพสต์ : รัชมาพร ถิ่นสูงเนิน
วัน-เวลาโพสต์ : 22/01/2020 18:54:05
ความเห็นที่ 5 
            แก้้้ปัััญหาได้้้ตรงจุดเลยครับ
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 22/01/2020 19:17:35
ความเห็นที่ 6 
            เพิ่มความสะดวกในการเดินทาง
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 22/01/2020 19:35:22
ความเห็นที่ 7 
            เป็นโครงการที่ดีมาก
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 22/01/2020 20:06:16
ความเห็นที่ 8 
            เป็นการเเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว​และปลอดภัยค่ะ
ผู้โพสต์ : กิ่ง​จันทร์​ ไข่​แก้ว​
วัน-เวลาโพสต์ : 22/01/2020 20:10:55
ความเห็นที่ 9 
            ถ้าเปิดให้บริการจะทำให้เดินทางสะดวกมากขึ้น
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 22/01/2020 20:13:27
ความเห็นที่ 10 
            หากเปิดใช้งานแล้วการเดินทางก็จะสะดวกขึ้นมาก และยังพัฒนาเศรษฐกิจของเบตงอีกด้วยครับ
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 22/01/2020 20:29:01
ความเห็นที่ 11 
            ดีค่ะ​ ทำให้มีตัวเลือกในการเดินทางเยอะขึ้น
ผู้โพสต์ : อั้มพัช
วัน-เวลาโพสต์ : 22/01/2020 21:42:25
ความเห็นที่ 12 
            เห็นด้วยค่ะ
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 23/01/2020 09:31:21
ความเห็นที่ 13 
            ทำให้การคมนาคมในพื้นที่สะดวกขึ้นมากครับ
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 23/01/2020 10:11:16
ความเห็นที่ 14 
            เพิ่มความสะดวกในการเดินทาง
ผู้โพสต์ : Nattawut
วัน-เวลาโพสต์ : 23/01/2020 11:59:08
ความเห็นที่ 15 
            ช่วยเพิ่มศักยภาพให้พื้นที่
ผู้โพสต์ : Atiwat.T
วัน-เวลาโพสต์ : 23/01/2020 13:58:36
ความเห็นที่ 16 
            เป็นสนามบินที่สวยงามมาก เป็นหน้าตาของกรมท่า
ผู้โพสต์ : ดาด้า
วัน-เวลาโพสต์ : 23/01/2020 18:37:42
ความเห็นที่ 17 
            เพิ่มทางเลือกในการเดินทาง
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 23/01/2020 21:10:02
ความเห็นที่ 18 
            เห็นด้วยครับ
ผู้โพสต์ : วินิจ
วัน-เวลาโพสต์ : 24/01/2020 16:35:15
ความเห็นที่ 19 
            เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะการเดินทางไปยังอำเภอเบตงมีความยากลำบาก ใช้เวลานาน การมีสนามบินช่วยเพิ่มการเดินทางที่สะดวกสบายและปลอดภัย อีกทั้งยังสร้างเจริญให้กับพื้นที่ได้อีกด้วย
ผู้โพสต์ : รุสลัน
วัน-เวลาโพสต์ : 26/01/2020 12:15:38
ความเห็นที่ 20 
            เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ และการคมนาคมที่สะดวก เพิ่มมิิติด้านการท่องเที่ยว และเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ ขอบพระคุณทางรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างยิ่งครับ
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 26/01/2020 12:46:04
ความเห็นที่ 21 
            เห็นด้วยครับ
ผู้โพสต์ : อุสมาน
วัน-เวลาโพสต์ : 26/01/2020 13:23:22
ความเห็นที่ 22 
            เห็นด้วยครับ เมืองเบตงจะได้รู้จักมากขึ้น แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ไว้ดั้งเดิม สะดวกในการเดินทางมายังเมืองเบตง อาหารหลากหลาย ผู้คนเป็นมิตร เมืองแห่งพหุวัฒนธรรมครับ
ผู้โพสต์ : พีรพัฒน์ บัวพรม
วัน-เวลาโพสต์ : 26/01/2020 19:26:26

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์  
 
ข้าพเจ้าได้อ่าน คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าใจดีแล้ว คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)