home1 เว็บท่าคมนาคม / หน้าหลักการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก
ชื่อเรื่อง : ทางเลือกใหม่ให้บริการรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชัน ดำเนินการศึกษารูปแบบ เงื่อนไขการอนุญาตบริการรถรับจ้างสาธารณะ ผ่านแอปพลิเคชันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รายละเอียด :

จากสถิติจำนวนรถที่จดทะเบียนเป็นแท็กซี่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 80,191 คัน มีเรื่องที่ถูกร้องเรียน มากที่สุดคือ ปฏิเสธผู้โดยสาร ร้อยละ 41% แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ 16% ขับรถประมาทหวาดเสียว 13% สาเหตุการปฏิเสธผู้โดยสาร ส่วนใหญ่ คือ เติมแก๊ส รถติด และ หมดกะ/เวลาส่งรถ จะเห็นว่ารถแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร ยังเป็นปัญหาเรื้อรัง ประกอบกับปัจจุบันมีการนำแอปพลิเคชันมาพัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมากขึ้น ทำให้ผู้ใช้บริการนิยมเรียกใช้รถยนต์ส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชันเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ยังไม่มีกฎหมาย กำกับ ดูแล อาจทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความคุ้มครอง และไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงมีการเรียกร้องให้ภาครัฐดำเนินการให้รถยนต์ส่วนบุคคลสามารถรับส่งผู้โดยสารได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย


เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการนำแอปพลิเคชันมาประยุกต์ใช้ในระบบการขนส่งมากยิ่งขึ้น ประกอบกับปัญหาข้อร้องเรียนจากการปฏิเสธรับผู้โดยสารของรถแท็กซี่ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ใช้บริการนิยมหันไปเรียกใช้บริการรถยนต์ส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชันมากขึ้น โดยที่ยังไม่มีกฎหมายกำกับ ดูแล

ผู้ให้บริการ ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความคุ้มครอง ประกอบกับการนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการยังเป็นสิ่งผิดกฎหมายไม่สามารถกระทำได้ ทำให้ผู้ใช้บริการเรียกร้องให้ภาครัฐดำเนินการทำให้รถยนต์ส่วนบุคคลสามารถรับส่งผู้โดยสารได้โดยไม่ผิดกฎหมาย


กระทรวงคมนาคมจึงมีนโยบายกำหนดให้สร้างทางเลือกใหม่ให้บริการรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันและกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรับจ้างสาธารณะ (TAXI) รูปแบบเดิม โดยให้ดำเนินการดังนี้

1. ศึกษารูปแบบเงื่อนไขการอนุญาตบริการรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

2. ศึกษาและกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ (TAXI) ระบบปัจจุบันเพื่อนำไปสู่การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายกระทรวงคมนาคมได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางการกำหนดรถส่วนบุคคลที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันให้เป็นรถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งคณะทำงานฯ ได้พิจารณาให้ยกร่างกฎกระทรวงสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันให้ครอบคลุม

(1)  คุณสมบัติของผู้จะนำรถมารับจ้าง

(2)  ลักษณะของรถ

(3) เอกสารหลักฐานในการยื่นคำขอ

(4) เงื่อนไขในการรับจ้าง

(5)  คุณลักษณะของเครื่องสื่อสาร

โดยกำหนดกรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)


มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ (TAXI) รูปแบบเดิม

สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ (TAXI) รูปแบบเดิม กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการ ดังนี้

- ปรับอัตราค่าโดยสารให้เหมาะสม

- พิจารณาการนำเทคโนโลยีอื่นๆ มาใช้ทดแทนอุปกรณ์ TAXI OK เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย

- ให้มีการโฆษณาบนตัวรถได้ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ขับรถแท็กซี่ 

- กำหนดให้บุคคลธรรมดาจดทะเบียนเป็น TAXI VIP ได้

- ทบทวนหลักเกณฑ์การตรวจสภาพรถเพื่อให้รถที่มีสมรรถภาพดีสามารถให้บริการได้นานกว่า 9 ปี

- พิจารณาปรับลดขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 1,200 ซีซี หรือ 70 กิโลวัตต์ขึ้นไปมาจดเป็นรถแท็กซี่ได้


วัน-เวลาโพสต์ :  11/10/2019 14:38:41
จำนวนคนอ่าน : 891 / จำนวนความเห็น : 3
ความเห็นที่ 1 
            ผมชื่อ สุวิทย์ อุตพงษ์ อายุ 41 ปี ผมกำลังจะจัดทำแอพพลิเคชั่น เพื่อมาแก้ปัญหาให้ผู้ใช้บริการ ขนส่งสาธารณะ เช่น ผู้ใช้บริการ ผู้โดยสาร วินมอเตอร์ไซค์ และแท็กซี่ ได้สะดวกสะบายและปลอดภัยมากที่สุด ประสบการณ์ของผม ผมทำงานเป็น เจ้าหน้าที่ Security ของสายการบินแห่งหนึ่ง ได้ อบรม เรียนรู้ จากองกรณ์ด้านความปลอดภัยระดับโลก และได้ตระหนักถึงปัญหา ที่คนไทยไม่ค่อยให้ความใส่ใจ และ ผมมองเห็นปัญหาความไม่ปลอดภัยของผู้ใช้บริการโดยสารสาธารณะ ตอนนี้ผมมีวิธี แก้ปัญหาเหล่านี้แล้ว เช่น การทะเลาะระหว่างอาชีพ การส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพนี้ ในทุกสาขาที่มีอยู่ มุ่งใส่ใจไปที่การพัฒนาตัวเอง ในการให้บริการลูกค้า และ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของทั้งผู้ให้บริการ และ ผู้รับบริการ ให้ดีขึ้น ปลอดภัยขึ้น เบื้องต้นผมจะลงทุนกับการทำให้Taxi ปลอดภัยก่อนเป็นอันดับแรก ผมจึงขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่หน่อยครับ อยากทราบข้อมูลดังต่อไปนี้ 1 Taxi ในตจว. มีทั้งหมด กี่จังหวัดครับ ถ้าเป็นไปได้ ขอแหล่งสือค้นข้อมูลหน่อยครับ ผมจะหาข้อมูลต่อเอง 2 Taxi ในกทม.มีกี่คัน กี่สหกรณ์ ด้วยความขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ สุวิทย์ อุตพงษ์
ผู้โพสต์ : สุวิทย์ อุตพงษ์
วัน-เวลาโพสต์ : 24/01/2020 13:50:10
ความเห็นที่ 2 
            รถรับจ้างขนของกรุงเทพ-ทั่วไทย วินปิคอัพ มีหลายแบบให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสมกับสิ่งของ อาทิเช่น รถกระบะตู้ทึบ, รถกระบะคอกเหล็ก, รถกระบะแครี่บอย, รถกระบะห้องเย็น ฯลฯ เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง รับจ้างขนของ ย้ายหอพัก, อพาร์ทเม้นท์, ***น, สำนักงาน, ส่งสินค้าทั่วไป, ส่งสินค้าแช่เย็น ฯลฯ ในทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพ รวมถึงปริมณฑลอาทิ นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นครปฐม และทั่วประเทศไทย สนใจติดต่อบริการรับจ้างขนของพร้อมคนยกของ 24 ชั่วโมง เบอร์โทรศัพท์/LINE: 0896106900 ID-LINE: @win1 Facebook: รถรับจ้างกรุงเทพ Website1: https://www.winpickup.com/ Website2: https://www.winpickupcar.com/
ผู้โพสต์ : วินปิคอัพ
วัน-เวลาโพสต์ : 19/05/2020 23:43:24
ความเห็นที่ 3 
            ผมเป็นผู้ทำมาหากินขับแท็กซี่สาธารณะมา8ปีกว่าแล้ว รอการพิจารณาเรื่องการขยายอายุรถรับจ้างจาก9ปีเป็น12ปีมาปีกว่าแล้วจนขณะนี้รถผมจะหมดอายุการใช้งานแล้ว ผมไก้รับผลกระทบจากช่วงโควิด 19 มีความลำบากมาก จึงอยากได้รับการเยียวยาจากขนส่งช่วยพิจารณาขยายอายุการใช้งานโดยเร่งด่วน ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
ผู้โพสต์ : นายธาราพงศ์
วัน-เวลาโพสต์ : 25/10/2020 08:59:24

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์