Log in.


Email
Password

ระบบนี้มีไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้ผู้อุทธรณ์ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาอุทธรณ์เท่านั้น ผู้อุทธรณ์ไม่สามารถส่งหนังสืออุทธรณ์เงินค่าทดแทนผ่านระบบนี้ได้

การส่งหนังสืออุทธรณ์ทางระบบนี้ไม่ถือเป็นการยื่นอุทธรณ์ตามกฏหมาย และกระทรวงคมนาคมจะไม่รับหนังสืออุทธรณ์นั้นไว้ดำเนินการ